logo3.jpg (18239 bytes)

 

 แผนพัฒนาการศึกษา
Home ประวัติโรงเรียน เป้าหมาย นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ที่ตั้งและขนาด ภาพกิจกรรม ผลงานด้านกีฬา เกีรยติประวัติ

English

 

 

 

จากวัตถุประสงค์นโยบาย เป้าหมายและมาตราฐานในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สุเหร่าคลองจั่น ในระยะแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 ( พ.ศ. 2540 – 2544 ) ได้กำหนดแผนงานและดครงการเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น 4 ปี ซึ่งประกอบด้วยแผนงานทั้งหมด 6 แผนงาน คือ

 

แผนงานที่ 1 แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้

1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสุเหร่าคอลงจั่น

2.โครงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

3.โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนด้านทักษะภาษาอังกฤษ

4.โครงการเพิ่มศักยภาพ การจัดการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาภาษาไทย

โครงการพัฒนาคณิตศาสตร์

โครงการพัฒนา กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

โครงการพัฒนา กลุ่มวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

 

แผนงานที่ 2 แผนงานพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย 3 โครงดาร ดังนี้

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบถคลากรทางการศึกษา

2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแก่บุคลากรทางการศึกษา

3.โครงการสร้างขวัญ กำลังใจ บุคลกรในโรงเรียน

 

แผนงานที่ 3 แผนงานปรับปรุงระบบการบริหารประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการพัฒนาระบบการวางแผนและการประเมิน

2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา

3.โครงการนิเทศภายใน การติดตามประเมินผล

 

แผนงานที่ 4 แผนงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขอชุมชน ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้

1.โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และองค์กรประชาชน

2.โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

3.โครงการที่อ่านหนังสือประชาชน

4.โครงการส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน

แผนงานที่ 5 แผนงานวัฒนธรรม ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้

1.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

2.โครงการส่งเสริมทางศาสนา

 

แผนงานที่ 6 แผนงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 10 โครงการ ดังนี้

1.โครงการโรงเรียนสวยสะอาดบรรยากาศวิชาการ

2.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

3.โครงการป้องปราบยาเสพติด

4.โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน

5.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

6.โครงการจัดตั้งชมรม และกิจกรรมในโรงเรียน

7.โครงการจัดกิจกรรมประเทืองปัญญา

8.โครงการจัดหาทุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน

9.โครงการสวนสมุนไพร

10.โครงการปลูกพืชผักสวนครัว

 

 

 

 

Back ] Next ]